ارسال رایگان به سراسر کشور

کاغذ دیواری سه بعدی

تعداد : ۳۱۸
SH-N۵۰۵۰-A پوستر حیوانات طرح نقاشی عقاب

پوستر حیوانات طرح نقاشی عقاب

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۸۷۴-A پوستر حیوانات طرح پرنده سبز عجیب

پوستر حیوانات طرح پرنده سبز عجیب

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۱۸-A پوستر حیوانات طرح اسب سیاه و سفید

پوستر حیوانات طرح اسب سیاه و سفید

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۵۰۱۶-A پوستر حیوانات طرح آبرنگ زرافه

پوستر حیوانات طرح آبرنگ زرافه

۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۵۰۳۳-A پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب بر فراز ابرها

پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب بر فراز ابرها

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۹۹۵-A پوستر دیواری حیوانات طرح پرتره طاووس

پوستر دیواری حیوانات طرح پرتره طاووس

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۹۱۷-A کاغذ دیواری حیوانات طرح پلنگ تکیه بر کنده

کاغذ دیواری حیوانات طرح پلنگ تکیه بر کنده

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۹۳۳-A پوستر حیوانات طرح چشم ببر

پوستر حیوانات طرح چشم ببر

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۸۱۳-A پوستر آبرنگ حیوانات طرح پرتره اسب

پوستر آبرنگ حیوانات طرح پرتره اسب

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۵۱۲۱-A کاغذ دیواری حیوانات طرح نقاشی قو سفید
SH-N۵۰۴۳-A پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب آمریکایی

پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب آمریکایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۸۴۹-A پوستر حیوانات طرح ببر روی صخره

پوستر حیوانات طرح ببر روی صخره

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۴۹۷۰-A پوستر حیوانات طرح سر زرافه

پوستر حیوانات طرح سر زرافه

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۵۰۵۴-A کاغذ دیواری حیوانات طرح فرود آمدن عقاب روی درخت
SH-R۵۰۱۳-A پوستر حیوانات طرح مصور درخت و زرافه

پوستر حیوانات طرح مصور درخت و زرافه

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۸۵۵-A پوستر حیوانات طرح راه رفتن ببر

پوستر حیوانات طرح راه رفتن ببر

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۹۹۱-A کاغذ دیواری حیوانات طرح سر زرافه

کاغذ دیواری حیوانات طرح سر زرافه

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۸۴۱-A پوستر حیوانات طرح ببر

پوستر حیوانات طرح ببر

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۴۹۶۶-A کاغذ دیواری حیوانات طرح پر طاووس

کاغذ دیواری حیوانات طرح پر طاووس

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۹۷۷-A پوستر سه بعدی حیوانات طرح گرافیکی زرافه
SH-X۴۹۸۱-A پوستر حیوانات طرح زرافه ها در حیات وحش
SH-N۵۱۲۶-A کاغذ دیواری حیوانات طرح زوج قو عاشق

کاغذ دیواری حیوانات طرح زوج قو عاشق

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۸۴۵-A کاغذ دیواری حیوانات طرح ببر خشمگین

کاغذ دیواری حیوانات طرح ببر خشمگین

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۳۳-A کاغذ دیواری حیوانات طرح اسب قهوه ای

کاغذ دیواری حیوانات طرح اسب قهوه ای

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۴۸۵۳-A کاغذ دیواری حیوانات طرح پرتره ببر بنگال

کاغذ دیواری حیوانات طرح پرتره ببر بنگال

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۸۷۶-A پوستر حیوانات طرح پرنده آوازخوان

پوستر حیوانات طرح پرنده آوازخوان

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۹۹۰-A پوستر حیوانات طرح جفت طاووس طلایی

پوستر حیوانات طرح جفت طاووس طلایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۵۰۴۷-A پوستر حیوانات طرح شکارعقاب از دریاچه ماهی

پوستر حیوانات طرح شکارعقاب از دریاچه ماهی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۰۷-A پوستر دیواری سه بعدی حیوانات طرح اسب

پوستر دیواری سه بعدی حیوانات طرح اسب

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۹۲۲-A کاغذ دیواری حیوانات طرح پلنگ وحشی عصبانی

کاغذ دیواری حیوانات طرح پلنگ وحشی عصبانی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۸۱-A پوستر حیوانات طرح مرغ مگس خوار

پوستر حیوانات طرح مرغ مگس خوار

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۹۱۹-A کاغذ دیواری حیوانات طرح پرتره کلوز آپ چشمان پلنگ

کاغذ دیواری حیوانات طرح پرتره کلوز آپ چشمان پلنگ

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۸۰۹-A پوستر انتزاعی حیوانات طرح اسب

پوستر انتزاعی حیوانات طرح اسب

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۹۶۴-A کاغذ دیواری حیوانات طرح طاووس

کاغذ دیواری حیوانات طرح طاووس

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۹۱۲-A پوستر دیواری حیوانات طرح پلنگ جوان

پوستر دیواری حیوانات طرح پلنگ جوان

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۰۶-A پوستر حیوانات طرح چریدن اسب های وحشی

پوستر حیوانات طرح چریدن اسب های وحشی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۵۱۱۶-A پوستر حیوانات طرح دو قو سفید عاشق

پوستر حیوانات طرح دو قو سفید عاشق

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۵۱۳۲-A پوستر حیوانات طرح دو قو به شکل قلب

پوستر حیوانات طرح دو قو به شکل قلب

۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۵۰۳۹-A پوستر حیوانات طرح فرود عقاب در جنگل پاییزی
SH-X۴۸۵۸-A پوستر حیوانات طرح ببر وحشی

پوستر حیوانات طرح ببر وحشی

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۴۹۸۵-A کاغذ دیواری حیوانات طرح کلوزآپ پر طاووس
SH-N۴۹۵۸-A کاغذ دیواری حیوانات طرح دم طاووس

کاغذ دیواری حیوانات طرح دم طاووس

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۵۰۸۲-A پوستر حیوانات طرح زرافه گردن کج

پوستر حیوانات طرح زرافه گردن کج

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۵۰۲۸-A پوستر حیوانات طرح کلوز آپ صورت عقاب

پوستر حیوانات طرح کلوز آپ صورت عقاب

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۵۰۲۳-A پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب در آسمان

پوستر حیوانات طرح پرواز عقاب در آسمان

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۹۱۱-A کاغذ دیواری حیوانات طرح کلوز آپ پلنگ

کاغذ دیواری حیوانات طرح کلوز آپ پلنگ

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۹۲۶-A پوستر حیوانات طرح پلنگ در حال غرش

پوستر حیوانات طرح پلنگ در حال غرش

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۴۸۵۳-A پوستر حیوانات طرح ببر سیبری

پوستر حیوانات طرح ببر سیبری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۸۳۸-A پوستر هنری حیوانات طرح اسب سفید

پوستر هنری حیوانات طرح اسب سفید

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۵۰۷۷-A کاغذ دیواری حیوانات طرح دو زرافه

کاغذ دیواری حیوانات طرح دو زرافه

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۶۷-A کاغذ دیواری حیوانات طرح فنچ کلریس

کاغذ دیواری حیوانات طرح فنچ کلریس

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۸۷۳-A پوستر حیوانات طرح کلوزآپ طوطی

پوستر حیوانات طرح کلوزآپ طوطی

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع

پوستر دیواری طرح حیوانات

پوستر دیواری طرح حیوانات، از جمله طرح هایی است که مخاطب خاص خود را دارد. علاقه مندان به حیات وحش از تنوع بسیار زیاد این دسته میتوانند به راحتی طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند. نکته مهم در انتخاب کاغذ دیوایر طرح حیوانات توجه به عدم شلوغی طرح یا به عبارت دیگر سادگی آن است. در مجموعه ویکتوریا سعی بر آن شده است که طرح حیوانات حتی المقدور ساده، واضح و منحصر به فرد باشد. برای هر زیر دسته از حیوانات سعی شده است طرح ها، هم برای اتاق کودک و نوزاد باشد و هم فضاهایی همچو سالن پذیرایی. این طرح بیشتر با دکوراسیون های اسپورت همخوانی دارد.

ویکتوریا

کاغذ دیواری سه بعدی طرح حیوانات برای چه فضاهایی مناسب است؟

این طرح با توجه به خاص بودن بیشتر در فضاهای خصوصی مانند اتاق خواب یا اتاق نشیمن مورد استفاده قرار میگرد. برای انتخاب این طرح باید به دکوراسیون کلی فضای خود نیز توجه داشته باشین. 


قیمت کاغذ دیواری سه بعدی طرح حیوانات

این طرح به دلیل سه بعدی بودن، باید با بهترین متریال چاپ شود. همین امر قیمت این طرح کاغذ دیواری را نسبت به بقیه طرح های ساده بیشتر میکند.