ارسال رایگان به سراسر کشور

کاغذ دیواری سه بعدی

پوستر دیواری سه بعدی طبیعت

تعداد : ۸۹
SH-R۱۷۸۷-A کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی طرح برگ پاییزی

کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی طرح برگ پاییزی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۹۵۱-A پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۹۲۲-A پوستر مدرن آبرنگ طرح برگهای گرمسیری

پوستر مدرن آبرنگ طرح برگهای گرمسیری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۴۸۳-A پوستر خاص طرح شاخه برگ زمینه سنگ

پوستر خاص طرح شاخه برگ زمینه سنگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۱۸۸۰-A کاغذ دیواری نقاشی طرح برگ و گل بهاری

کاغذ دیواری نقاشی طرح برگ و گل بهاری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۴۶۹-A پوستر پاییز طرح هنری برگ افرا

پوستر پاییز طرح هنری برگ افرا

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۱۶۸-A کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح برگ طلایی
SH-Q۱۸۸۵-A پوستر آبرنگ طرح الگوی برگ و گل رز

پوستر آبرنگ طرح الگوی برگ و گل رز

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۰۲۶-A پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ طلایی

پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ طلایی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۳۲۱-A پوستر مدرن نقاشی انتزاعی طرح گلبرگ

پوستر مدرن نقاشی انتزاعی طرح گلبرگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۱۸۸-A پوستر سه بعدی مدرن طرح برگ های گرمسیری مه آلود
SH-Q۱۹۸۶-A پوستر دیواری مدرن طرح برگ سبز هلیکونیا

پوستر دیواری مدرن طرح برگ سبز هلیکونیا

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۱۸۲۶-A پوستر نقاشی طرح گل و برگ ریز

پوستر نقاشی طرح گل و برگ ریز

۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۱۷۶۶-A کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح برگ استوایی
FR-P۶۰۹۷-A پوستر مدرن طرح هنری نمای بالای برگ شفاف
SH-N۱۷۲۴-A کاغذ دیواری سه بعدی طرح گل وبرگ با زمینه پتینه
SH-N۲۴۹۷-A پوستر خاص طرح برگ با بافت سنگی

پوستر خاص طرح برگ با بافت سنگی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۵۵۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی زمینه راه راه
SH-X۲۲۷۵-A پوستر ساده وشیک طرح گل سرخ و برگ های سبز استوایی
SH-Q۲۳۲۶-A پوستر لاکچری طرح گل و برگ طلایی

پوستر لاکچری طرح گل و برگ طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۴۴۰-A پوستر هنری پاییز طرح بافت برگ

پوستر هنری پاییز طرح بافت برگ

۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۱۹۲-A کاغذ دیواری آبرنگ طرح برگ سبز

کاغذ دیواری آبرنگ طرح برگ سبز

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۲۹۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ جینگو زمینه یشمی
SH-X۱۹۳۷-A پوستر سه بعدی لوکس طرح برگهای جینکو طلایی

پوستر سه بعدی لوکس طرح برگهای جینکو طلایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۴۴۰-A پوستر خاص طرح برگ بافت فلزی طلایی

پوستر خاص طرح برگ بافت فلزی طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۳۱۷-A پوستر مدرن نقاشی آبرنگ طرح برگ

پوستر مدرن نقاشی آبرنگ طرح برگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۱۷۳-A پوستر شیک و ساده طرح برگ طلایی پتینه
SH-R۲۳۴۸-A پوستر مدرن نقاشی طرح برگ های گرمسیری
SH-Z۲۲۶۶-A پوستر دیواری برگ های استوایی و پروانه
SH-N۲۳۱۸-A پوستر آبرنگ طرح شاخه و برگ ریز

پوستر آبرنگ طرح شاخه و برگ ریز

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۲۹۳-A کاغذ دیواری مدرن طرح برگ جینگو

کاغذ دیواری مدرن طرح برگ جینگو

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۱۷۰۸-A کاغذ دیواری سه بعدی باطرح برگ های پاییزی
SH-X۴۱۹۷-A پوستر دیواری سه بعدی فانتزی طرح برگ سبز

پوستر دیواری سه بعدی فانتزی طرح برگ سبز

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۴۸۸-A کاغذ دیواری کلاسیک طرح گل و برگ برجسته
SH-P۴۳۶۳-A پوستر دیواری تم زمستان با طرح برگ های آبی

پوستر دیواری تم زمستان با طرح برگ های آبی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۸۵۳-A کاغذدیواری سه بعدی مدرن طرح شاخ و برگ
SH-R۲۰۴۳-A کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح برگ طلایی

کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح برگ طلایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۴۱۷۶-A پوستر ساده و شیک طرح برگ خطی

پوستر ساده و شیک طرح برگ خطی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۱۹۵۵-A کاغذ دیواری سه بعدی مدرن طرح برگ ریز

کاغذ دیواری سه بعدی مدرن طرح برگ ریز

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۴۵۱-A پوستر خاص طرح برگهای سبز گرمسیری لاکچری
SH-P۲۰۳۱-A کاغذ دیواری سه بعدی کلاسیک طرح برگ

کاغذ دیواری سه بعدی کلاسیک طرح برگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۱۰۶-A پوستر 3 بعدی ساده و شیک طرح شاخ و برگ ریز
SH-X۱۷۷۱-A کاغذ دیواری فانتزی برجسته طرح گل و برگ
SH-Q۲۲۰۷-A کاغذ دیواری سه بعدی مدرن طرح برگ

کاغذ دیواری سه بعدی مدرن طرح برگ

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۴۴۵-A پوستر نقاشی خاص طرح هندسی برگ سبز

پوستر نقاشی خاص طرح هندسی برگ سبز

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۰۳۸-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری تیره طرح برگ پس زمینه پتینه

پوستر دیواری سه بعدی لاکچری تیره طرح برگ پس زمینه پتینه

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۰۱۷-A کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی آبرنگ طرح برگ سبز
SH-Q۲۶۴۹-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی

کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۱۶۷۰-A پوستر نقاشی آبرنگ فانوس و برگ ریزان پاییز

به رقص برگ ها در خانه خود خیره شوید.

پوستر دیواری سه بعدی طرح برگ، راهی برای ایجاد فضایی زیبا، آرامش بخش و طبیعی در خانه شماست. این طرح با تنوع بی نظیری از برگ های پاییزی رنگارنگ تا برگ های سیز و شاداب بهاری می تواند نظر هر سلیقه ای را، به خود جلب کند.
این مدل طرح ها با ایجاد حس عمق و پویایی، فضای دلنشین و چشمگیری را در خانه شما خلق میکند.

ویکتوریا

کاغذ دیواری سه بعدی طرح برگ برای چه فضاهایی مناسب است؟

پذیرایی:
استفاده از این طرح در سالن پذیرایی، فضایی شیک و مدرن ایجاد می کند.
 می توانید از طرح برگ های بزرگ و پهن برای دیوار شاخص استفاده کنید و سایر دیوار ها را با کاغذ دیواری ساده یا طرح ملایم تر بپوشانید.
اتاق خواب:
. طرح برگ های آرامش بخش و ملایم برای اتاق خواب مناسب است •• می توانید از رنگ های سبز و آبی ملایم در این طرح ها، فضایی آرام و دلنشین برای اتاق خواب خود به وجود بیاورید.
دفاتر اداری:
• طرح های برگ مدرن و مینیمال برای دفاتر اداری مناسب هستند.


نکاتی که باید در انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی طرح برگ در نظر داشته باشید.

متراژ فضا: اگر فضای خانه تان کوچک است، از طرح های برگ کوچک و ظریف استفاده کنید. 
نورپردازی: اگر نور پردازی فضای شما کم است، از طرح های برگ روشن و رنگارنگ استفاده کنید.
سبک دکوراسیون: طرح کاغذ دیواری را با سبک دکوراسیون منزل خود هماهنگ کنید.