ارسال رایگان به سراسر کشور

کاغذ دیواری سه بعدی

تعداد : ۱۵۳
OT-Q۷۴۸۵-A کاغذ دیواری سه بعدی لاکچری طرح هنر انتزاعی
OT-X۷۴۹۸-A کاغذ دیواری 3 بعدی لاکچری طرح گل رز

کاغذ دیواری ۳ بعدی لاکچری طرح گل رز

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۶۰۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل طلایی برجسته

کاغذ دیواری لاکچری طرح گل طلایی برجسته

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۹۵۱-A پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

پوستر دیواری لاکچری برگ سبز گلدار با زمینه اشکال هندسی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۶۱۶-A کاغذ دیواری لاکچری طرح پرنده های در حال پرواز
SH-Q۲۵۱۴-A پوستر لاکچری خاص طرح سنگ مرمر

پوستر لاکچری خاص طرح سنگ مرمر

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۱۹۴۹-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح پر

پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح پر

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۶۵۳-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل نقره ای

کاغذ دیواری لاکچری طرح گل نقره ای

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۴۲۷۱-A کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح سنگ مرموز طلایی

کاغذ دیواری سه بعدی فانتزی طرح سنگ مرموز طلایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۱۶۶۶-A پوستر گلهایی با خطوط طلایی و پس زمینه سبز تیره
SH-N۲۲۲۱-A پوستر لاکچری انتزاعی طرح سنگ مرمر

پوستر لاکچری انتزاعی طرح سنگ مرمر

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۱۹۳-A پوستر لاکچری طرح گل طلایی خطی

پوستر لاکچری طرح گل طلایی خطی

۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۲۶۰-A پوستر دیواری لاکچری طرح سنگ سبز

پوستر دیواری لاکچری طرح سنگ سبز

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۵۵۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی زمینه راه راه
SH-Q۵۲۹۳-A کاغذ دیواری سنگ طرح مرمر جوهری لاکچری
SH-Z۲۲۹۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ جینگو زمینه یشمی
SH-Q۲۱۱۴-A پوستر دیواری لاکچری طرح تک گل رز طلایی
SH-Z۲۶۳۵-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل شقایق زمینه سنگ مرمر
OT-P۷۵۰۴-A پوستر دیواری لاکچری طرح گل شقایق صورتی
OT-R۷۵۱۳-A پوستر لاکچری 3 بعدی انتزاعی طرح سبد گل
SH-Q۲۱۶۰-A پوستر لاکچری طرح اشکال هندسی انتزاعی موج فراکتال طلایی

پوستر لاکچری طرح اشکال هندسی انتزاعی موج فراکتال طلایی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۲۴۲-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح گل طلایی
SH-Q۱۹۷۲-A پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی با زمینه هنری

پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی با زمینه هنری

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۴۵۱-A پوستر خاص طرح برگهای سبز گرمسیری لاکچری
SH-Z۲۰۷۲-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح نقشه طلایی جهان

پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح نقشه طلایی جهان

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۵۶۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح شاخه شکوفه گیلاس

کاغذ دیواری لاکچری طرح شاخه شکوفه گیلاس

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-X۷۵۰۱-A پوستر دیواری لاکچری طرح گلهای سورئال زیبا
SH-P۱۷۴۷-A پوستر لاکچری طرح برگ با خطوط طلایی

پوستر لاکچری طرح برگ با خطوط طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۰۱۳-A پوستر دیواری لاکچری طرح برگ جینگو طلایی آبی

پوستر دیواری لاکچری طرح برگ جینگو طلایی آبی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۵۲۵-A پوستر لاکچری طرح بافت طلایی

پوستر لاکچری طرح بافت طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-R۷۵۳۴-A پوستر سه بعدی لاکچری طرح حواصیل ها بر لب برکه
OT-Q۷۵۸۴-A پوستر 3 بعدی لاکچری نقاشی روغنی طرح اسب دونده
OT-N۷۵۸۱-A کاغذ دیواری لاکچری نقاشی طرح اسب

کاغذ دیواری لاکچری نقاشی طرح اسب

۱۲۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۱۹۹۹-A پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی پس زمینه پتینه

پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی پس زمینه پتینه

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۰۲۳-A پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ گل رز

پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ گل رز

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۲۱۱-A پوستر سه بعدی لاکچری اشکال هندسی طرح شش ضلعی
SH-Z۲۴۳۸-A پوستر لاکچری خاص طرح انتزاعی گچبری

پوستر لاکچری خاص طرح انتزاعی گچبری

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۰۷۶-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری طرح نقشه متنی جهان
SH-N۲۶۵۶-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل

کاغذ دیواری لاکچری طرح گل

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۰۲۶-A پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ طلایی

پوستر دیواری لاکچری تیره طرح برگ طلایی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۲۲۸۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح تک گل دانه طلایی
FR-Q۶۹۷۵-A پوستر لاکچری طرح سنگ برجسته

پوستر لاکچری طرح سنگ برجسته

۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۱۷۰۴-A پوستر رنگ روغن گل رز طوسی طلایی لاکچری
SH-P۲۶۰۰-A کاغذ دیواری لاکچری طرح شاخه گل پس زمینه سنگ مرمر
SH-Z۲۵۹۱-A کاغذ دیواری لاکچری طرح نامنظم پس زمینه سنگ مرمر

کاغذ دیواری لاکچری طرح نامنظم پس زمینه سنگ مرمر

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۳۲۶-A پوستر لاکچری طرح گل و برگ طلایی

پوستر لاکچری طرح گل و برگ طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۰۸۶-A پوستر دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی

پوستر دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۱۱۷-A پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی زمینه تیره

پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی زمینه تیره

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۲۰۵-A پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی لوزی
SH-N۲۵۴۲-A پوستر لاکچری طرح ستون

پوستر لاکچری طرح ستون

۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۰۰۱-A پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی پس زمینه آبرنگ

پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی پس زمینه آبرنگ

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۴۴۰۶-A پوستر لوکس پاییز طرح گل گیاهی

پوستر لوکس پاییز طرح گل گیاهی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۲۶۶۱-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گلهای استوایی طلایی
SH-Z۲۲۸۳-A پوستر دیواری لاکچری طرح هندسی چندضلعی نامنظم زمینه چرم

پوستر دیواری لاکچری طرح هندسی چندضلعی نامنظم زمینه چرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۵۷۹-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل شقایق با پرچم طلایی
SH-X۲۵۷۶-A کاغذ دیواری لاکچری طرح شقایق سفید

کاغذ دیواری لاکچری طرح شقایق سفید

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۲۷۱-A پوستر دیواری لاکچری گل طلایی شقایق

پوستر دیواری لاکچری گل طلایی شقایق

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
FR-X۶۹۵۲-A پوستر لاکچری سنگ مرمر سفید با رگه های طلایی
SH-Q۱۹۰۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گیاه ژینکو

کاغذ دیواری لاکچری طرح گیاه ژینکو

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۰۸۳-A پوستر دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی کروی

پوستر دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی کروی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۱۷۶-A پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی

پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۰۲۱-A پوستر دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی شش ضلعی آبی
SH-P۱۹۹۱-A پوستر دیواری لاکچری طرح خطوط طلایی با زمینه سبز
SH-X۲۶۵۱-A کاغذ دیواری لاکچری طرح شکوفه پس زمینه پتینه
SH-Z۵۳۱۷-A پوستر سنگ طرح بافت مرمر طلایی

پوستر سنگ طرح بافت مرمر طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۰۳۸-A پوستر دیواری سه بعدی لاکچری تیره طرح برگ پس زمینه پتینه

پوستر دیواری سه بعدی لاکچری تیره طرح برگ پس زمینه پتینه

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۶۵۴-A کاغذ دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی

کاغذ دیواری لاکچری طرح اشکال هندسی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۱۲۵-A پوستر سه بعدی لاکچری طرح اشکال هندسی نامنظم
SH-Q۲۶۴۹-A کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی

کاغذ دیواری لاکچری طرح برگ طلایی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۲۳۵-A پوستر لاکچری طرح برگ سبز

پوستر لاکچری طرح برگ سبز

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۵۲۲-A پوستر لاکچری طرح شکوفه با زمینه سنگ مرمر

پوستر لاکچری طرح شکوفه با زمینه سنگ مرمر

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-N۲۶۳۰-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل زمینه بنفش

کاغذ دیواری لاکچری طرح گل زمینه بنفش

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Q۲۰۶۹-A پوستر دیواری لاکچری طرح گل طلایی با زمینه پتینه
SH-P۲۵۸۸-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل پس زمینه سنگ مرمر
SH-Q۲۶۰۸-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل شقایق زمینه آبرنگ
SH-Z۲۶۲۸-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل رز زمینه آبرنگ
SH-X۲۱۱۰-A کاغذ دیواری لاکچری روکش نور پس زمینه پیکسل های طلایی

کاغذ دیواری لاکچری روکش نور پس زمینه پیکسل های طلایی

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۳۰۷-A پوستر لاکچری طرح انتزاعی دیوار بتنی
SH-R۲۵۳۷-A پوستر لاکچری طرح گل صورتی

پوستر لاکچری طرح گل صورتی

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-X۲۱۶۵-A پوستر لاکچری طرح هندسی طلایی پس زمینه پتینه تیره

پوستر لاکچری طرح هندسی طلایی پس زمینه پتینه تیره

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۲۵۶۱-A کاغذ دیواری لاکچری طرح گل برجسته

کاغذ دیواری لاکچری طرح گل برجسته

۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
OT-Z۷۵۵۳-A کاغذ دیواری سه بعدی طرح گل های وحشی جنگل
OT-N۷۵۵۷-A پوستر 3 بعدی طرح نقاشی گل های وحشی زیبا
OT-N۷۵۷۷-A پوستر طرح گل شقایق با تکنیک نقاشی روغنی با کاردک
SH-X۳۲۸۳-A پوستر لاکچری باشگاه طرح هندسی

پوستر لاکچری باشگاه طرح هندسی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-Z۳۹۲۰-A کاغذ دیواری سه بعدی دفتر کار وکیل طرح هندسی لاکچری

کاغذ دیواری سه بعدی دفتر کار وکیل طرح هندسی لاکچری

۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-P۳۴۲۸-A کاغذ دیواری سه بعدی شرکت طرح لاکچری برگ طلایی
SH-N۳۴۵۳-A پوستر اداری لاکچری طرح امواج خطی

پوستر اداری لاکچری طرح امواج خطی

۱۱۸,۰۰۰ تومان/ مترمربع
SH-R۳۹۰۳-A پوستر دیواری سه بعدی دفتر وکالت طرح برگ و خورشید
SH-Z۳۴۲۶-A کاغذ دیواری سه بعدی دفتر کار طرح لاکچری هندسی
SH-P۳۰۳۷-A پوستر آرایشگاه مردانه طرح لاکچری هندسی
SH-R۲۴۰۲-A کاغذ دیواری کلاسیک طرح گل طلایی برجسته

راهنمای انتخاب پوستر سه بعدی لاکچری

پوستر دیواری سه بعدی با طرح های لاکچری یک گزینه جذاب برای تزئین دیوارها و افزودن جلوه لوکس به فضاهای دکوراسیون داخلی شماست. این طرح ها با ترکیب طیف رنگ های طلایی، مشکی، آبی و سبز و با استفاده از المان هایی همچون برگ، گل، طرح سنگ و همچنین اشکال هندسی حس خاص بودن را در ذهن بیننده ایجاد میکند. از دیگر ویژگی های طرح های لاکچری، می توان به سه بعدی بودن آن ها اشاره کرد. در اکثر پوستر دیواری های لاکچری از طرح های برجسته ای که به فضای شما عمق دهد استفاده شده است.

ویکتوریا

آیا طرح های لاکچری پوستر دیواری برای هر فضایی مناسب است؟

  • پاسخ کوتاه و دقیق به این سوال خیر است.
  • نکته اولی که باید به آن توجه کرد اندازه فضای داخلی شما است. اگر فضای شما کوچک باشد پوستر سه بعدی لاکچری نمی تواند گزینه مناسبی باشد. در عوض به جای طرح های لاکچری می توانید از طرح های پوستر دیواری ساده و شیک استفاده نمایید.
  • نکته دوم توجه به دیگر متریال ها و المان های فضای شما است. اگر مبلمان، لوستر و دیگر تزئینات منزل یا محیط شما به سبک مدرن است، این طرح های برای شما مناسب نیست. در عوض اگر سبک خانه شما کلاسیک و یا سلطنتی می باشد طرح های لاکچری بهترین گزینه برای انتخاب شماست.
  • نکته سوم مکان مورد نظر برای نصب کاغذ دیواری سه بعدی است. پوستر سه بعدی لاکچری پذیرایی ، پوستر سه بعدی لاکچری پشت تلویزیون ، پوستر سه بعدی لاکچری اتاق خواب مکان های مناسب برای نصب این طرح ها می باشند.
  • نکته آخر اینکه سلیقه خود فرد مهمترین عامل در انتخاب اینگونه طرح ها برای فضای داخلی است.

قیمت پوستر سه بعدی لاکچری

عمده فاکتور تعیین کننده در قیمت پوستر سه بعدی لاکچری، جنس کاغذ و همچنین کیفیت چاپ است. البته خود طرح ها هم به دلیل خاص بودن ممکن است اندکی در افزایش قیمت این طرح ها موثر باشد که قابل چشم پوشی است. بنابراین در مجموعه ویکتوریا قیمت پوستر دیواری سه بعدی لاکچری با بقیه سبک ها و طرح ها تفاوتی ندارد.